Algemene voorwaarden Mystery Mountain 2024


Begrippen

 • Organisatie: Mystery Mountain wordt georganiseerd door Stichting Winnen Doen We samen.
 • Evenement: Mystery Mountain 2024 vindt plaats van 5 tot 8 september 2024 met de beklimming op 7 september, waarbij wandelend, hardlopend of met de fiets een onbekende berg ergens in Europa beklommen wordt als fondsenwervend evenement voor Stichting Orange Babies.
 • Deelnemer: Dit is iedere persoon die zich heeft aangemeld voor deelname aan het Evenement hetzij individueel hetzij in een team
 • Inschrijfgeld: Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag ten behoeve van de organisatiekosten van het Evenement.
 • Startbedrag: Het minimumbedrag dat een Deelnemer bij elkaar dient te verzamelen aan sponsorgeld om deel te kunnen nemen aan het Evenement.


Basis voorwaarden

De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan het Evenement, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van dit reglement.

 • Deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de activiteiten van Mystery Mountain.
 • Deelnemer geeft tijdens de beklimming en de afdaling van de berg gehoor aan de adviezen en aanwijzingen van de organisatie (dat kan ook inhouden dat de organisatie de klim wegens omstandigheden kan stopzetten).
 • Jongeren onder de 18 jaar mogen deelnemen indien zij schriftelijke toestemming ondertekend door de ouder/voogd aan de Organisatie overhandigen en tijdens Mystery Mountain begeleid worden door een volwassene.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Mystery Mountain en de pers voor openbaarmaking van, tijdens of rond de beklimming en de activiteiten die daarmee samenhangen gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
 • Deelnemer verleent Mystery Mountain toestemming de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie over Mystery Mountain. Deze informatie wordt niet doorgespeeld aan derden.
 • Elke Deelnemer deelt een kamer met een mede-deelnemer. Indien je een 1-persoons kamer wenst worden daar, mits beschikbaar, extra kosten voor in rekening gebracht.

Sportmedische Keuring

 • Deelnemer wordt niet gekeurd door de organisatie van Mystery Mountain. Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. We raden alle deelnemers aan zich sportmedisch te laten onderzoeken. Deelname aan Mystery Mountain moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; je levert immers een zware lichamelijke inspanning. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar wel dringend aangeraden. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Ook geeft het uitgebreide onderzoek inzicht in je conditie en krijg je een passend, gericht trainingsadvies.

Je kunt een sportmedisch onderzoek bij verschillende instanties aanvragen. In sommige gevallen wordt het zelfs vergoed door de zorgverzekeraar.

Inschrijfgeld & verdeling ervan

 • Deelnemer verplicht zich het startbedrag van €1.250,- aan sponsorgeld voor Mystery Mountain bij te dragen.
  • Hiervan komt €350,- ten behoeve van de organisatie van het evenement.
  • De overige €900,- + extra opbrengsten wordt gedoneerd aan het goede doel.
 • Wat krijg je voor het inschrijfgeld?

De Organisatie draagt zorg voor het informeren en ondersteunen van de Deelnemers, voor de organisatie van de tocht, de overnachtingen, de aanwezigheid van vrijwilligers voor de ondersteuning van een goed verloop van Mystery Mountain 2024.

In ruil voor het Inschrijfgeld ter hoogte van €350,- ontvangt iedere Deelnemer:

 1. Een digitale sponsorpagina;
 2. Tips voor het verkrijgen van sponsorgelden;
 3. Informatie over Mystery Mountain;
 4. 3 overnachtingen in een gedeeld appartement/hotelkamer;
 5. 3x ontbijt en diner en 2x lunch;
 6. Een trainings-/verkenningsronde ter plaatse;
 7. Fietsroutes in de omgeving van ‘de berg’;
 8. Wandelroutes in de omgeving van ‘de berg’;
 9. Startbewijs voor de beklimming;
 10. Een Mystery goodiebag;
 11. Een van A tot Z verzorgd weekend;
 12. Een Mystery Mountain sportshirt (enkel nieuwe deelnemers);
 13. Professionele begeleiding tijdens het Evenement in de vorm van massages en mechaniek (let op: je bent zelf verantwoordelijk voor een goede staat van je fiets! Er kunnen slechts kleine reparaties ter plekke worden uitgevoerd.)
 14. Voor nieuwe deelnemers een Mystery Mountain sportshirt;
 15. Een onvergetelijke ervaring.


Tweede doel en verdeling van het geld
Elke deelnemer heeft de mogelijkheid een tweede goed doel te ondersteunen naast ons hoofddoel Stichting Orange Babies.

 • Er kan enkel gekozen worden voor een tweede doel of stichting welke over ANBI status beschikt.
 • Kies je ervoor een tweede goed doel te steunen zal de verdeling van jouw sponsorgeld 50/50 gedeeld worden onder Stichting Orange Babies en jouw tweede goede doel.
  Een voorbeeld waarbij een deelnemer precies €1250,- heeft opgehaald:
  €1250,- − €350,- = €900,-
  Deze €900 wordt evenredig verdeeld over Orange Babies en jouw tweede gekozen doel, dat betekent: €450 voor Orange Babies en €450,- voor jouw tweede doel.
 • Het kan natuurlijk zo zijn dat je meer ophaalt dan de standaard €1250,-. Alle extra opbrengsten boven de €1250,- worden tevens 50/50 verdeeld over Stichting Orange Babies en jouw tweede gekozen doel.
  Een voorbeeld: Een deelnemer heeft in totaal €4350,- opgehaald. Daar worden allereerst de €350,- organisatiekosten vanaf getrokken.
  €4350,- − €350,- = €4000,-
  Deze €4000,- wordt 50/50 verdeeld over de twee goede doelen:
  €2000,- voor Orange Babies + €2000,- voor jouw tweede doel

 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 • Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd, ook niet bij uitsluiting van deelname of vrijwillige uitschrijving.
 • Deelnemer dient vóór 1 juni 2024 een aanbetaling te doen van €350,- ten behoeve van de organisatiekosten.
 • Deelname is alleen gegarandeerd als het vereiste bedrag betaald is voor 1 september 2024. Is het volledige bedrag niet voor 1 september 2024 betaald, is de organisatie gerechtigd je uit te zonderen van deelname.
 • Mocht een deelnemer de deelname van Mystery Mountain willen annuleren, worden hier de volgende kosten voor in rekening gebracht:
  • tot 1 juli: € 350,-
  • vanaf 1 juli: 100% van de totale bijdrage van € 1.250,-


Spelregels

 • Deelnemers hebben respect voor elkaar, de organisatie en de natuur en leven het reglement na.
 • De lokale (verkeers-) regels en verkeerstekens blijven tijdens de route onverkort van kracht.
 • Deelnemers mogen niet in groepen, groter dan 12 personen, bij elkaar fietsen.
 • Aanwijzingen van de organisatie worden opgevolgd. De Organisatie kan aanwijzingen geven over de verkeersveiligheid tijdens de tocht.
 • Deelnemers zijn verplicht om tijdens het evenement de door de organisatie verstrekte Mystery Mountain kleding te dragen.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opnemen van hun tijd.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens het Evenement het besluit te nemen eventueel de deelname te beëindigen.
 • Deelnemers zijn verplicht verlichting te dragen wanneer zij in het donker/schemer deelnemen aan het Evenement.
 • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere Deelnemers of weggebruikers.
 • Deelnemers mogen geen afval op en rond de route weggooien.
 • Deelnemers ontvangen vóór het Evenement de route en dienen aan de start bekend te zijn met de route. Verkenning van de route is mogelijk tijdens de eerste dagen van het Evenement.
 • De organisatie heeft het recht te besluiten om de route aan te passen, te verkorten of het evenement af te gelasten indien de (veiligheids-/weers-)situatie dit, naar het oordeel van de organisatie, noodzakelijk maakt.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om start en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen. De organisatie zal deze wijzigingen tijdig doorgeven aan de Deelnemers.


Materiaalvereisten

 • Deelnemers dragen tijdens het Evenement het aan hen verstrekte startnummer, de ontvangen kleding en hebben een geldig identiteitsbewijs bij zich.
 • Iedere Deelnemer is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het door hem gebruikte materiaal. In geval van problemen met het materiaal, kunnen kleine reparaties ter plaatse door onze mechaniekers uitgevoerd worden. Kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.
 • Deelnemers dragen zelf zorg voor op de weersomstandigheden afgestemde kleding, zo nodig reservekleding, materiaal en schoeisel.
 • Deelnemers te fiets zijn verplicht een fietshelm te dragen tijdens de training of de klim.
 • Deelnemers hebben gedurende het Evenement een mobiele telefoon bij zich met het nummer van de Organisatie en de noodnummers.


Vervoer

Alle Deelnemers reizen met eigen vervoer naar de plaats van bestemming. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Uiteraard is het mogelijk om met andere deelnemers afspraak te maken over carpoolen.

Verzekering

 • Deelnemers zijn verplicht zelf een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en reisverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake van de deelname aan dit Evenement.
 • Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, de Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanspraken die gedekt zouden zijn bij het afsluiten van de in het vorige lid bedoelde verzekeringen.
 • De Organisatie heeft een evenementenverzekering afgesloten voor alle Deelnemers. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende het Evenement vanaf aankomst op donderdag 5 september 2024 t/m vertrek op zondag 8 september 2024.


Aansprakelijkheid

 • Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit Evenement risico’s met zich kan meebrengen.
 • Deelnemers zijn zich tevens bewust van de risico’s wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers.
 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade, waaronder begrepen lichamelijk letsel, als gevolg van deelname aan het Evenement, tenzij die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking komt tot een bedrag waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.

Informatievoorziening

Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van E- mails, WhatsApp, SMS, post en telefonisch contact. Tijdens het evenement worden deelnemers voorzien van informatie via WhatsApp. Hiervoor worden speciale WhatsApp groepen ingericht en beheerd. Hiervoor gebruiken de volgende gegevens van deelnemer:

 • Mobiele telefoonnummer

Indien een deelnemer niet akkoord is met het gebruik van zijn/haar telefoonnummer voor dit doeleinde, dient de deelnemer dit expliciet kenbaar te maken bij één van de leden van de organisatie.

Alle Deelnemers zijn verplicht om het algemene nummer van Mystery Mountain +31 (0) 6 29 22 69 10 en het noodnummer van Mystery Mountain +31 (0) 6 20 41 11 19 op te slaan in hun telefoon.

Gedragsregels WhatsApp groepen:

 • Houd het netjes. Het delen van aanstootgevende content is niet toegestaan alsmede, vloeken of schuttingtaal.
 • De WhatsApp groepen worden beheerd door Mystery Mountain. Zelf leden toevoegen is niet toegestaan.
 • Beperk je tot het onderwerp van de groep.
 • Beeldmateriaal gedeeld in de WhatsApp groepen is beschikbaar voor de organisatie om gebruikt te worden als promotiedoeleinden van het evenement (social media etc.).
 • Belangrijke/uitgebreide vragen ontvangen we liever via E-mail.
 • Vecht geen persoonlijke vetes in een groepsapp uit.
 • De organisatie van Mystery Mountain behoudt zich het recht je te verwijderen uit de WhatsApp groep bij ongehoord gedrag of het niet naleven van de bovenstaande regels.

Niet voorzien

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie.